ข้อมูลครุภัณฑ์

ดาวน์โหลดข้อมูลครุภัณฑ์

1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ฝ่ายวิชาการ

3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

5. ภาควิชาการบัญชี

6. ภาควิชาการจัดการสำนักงาน

6. ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

7. ภาควิชาโลจิสติกส์

8. ภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์

9. ภาควิชาวิจิตรศิลป์

10. ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

11. ภาควิชาการโรงแรมและบริการ

12. ภาควิชาการตลาด

13. ภาควิชาการท่องเที่ยว

14. ภาควิชาการเสริมสวย

15. ภาควิชาการออกแบบ

16. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

17. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

18. ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

19. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20. ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต

21. ภาควิชาอาหารและโภชนาการ

22. ภาควิชาสามัญสัมพันธ์

23. ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ