ข้อมูลหลักสูตร

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร ปวช.

ภาควิชาการตลาด

ภาควิชาการโรงเเรม

ภาควิชาการเลขานุการ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาควิชาอาหารและโภชนาการ

ภาควิชาถ่ายภาพเเละมัลติมิเดีย

ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

ภาควิชาบัญชี

ภาควิชาแฟชั่นเเละสิ่งทอ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาควิชาโลจิสติก

ภาควิชาวิจิตรศิลป์

ภาควิชาออกแบบ

ข้อมูลหลักสูตร ปวส.

การจัดการสำนักงาน

การตลาด

การท่องเที่ยว

การดูแลผู้สูงอายุ

การโรงแรม

คหกรรม

ทัศนศิลป์

คอมพิวเตอร์กราฟิก

ถ่ายภาพเเละมัลติมิเดีย

ออกแบบแฟชั่นเเละเครื่องแต่งกาย

ธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจค้าปลีก

การจัดการดอกไม้เเละสิงประดิษฐ์

บัญชี

ภาษาต่างประเทศ

การจัดการโลจิสติก

การออกเเบบนิเทศศิลป์

ฺฺBack to Top