ภาควิชาเลขานุการ


[envira-gallery id=”9664″]

การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– จัดพิมพ์เอกสารในสํานักงานทุกรูปแบบ
– ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานสํานักงาน
– โต้ตอบจดหมายในสํานักงาน จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
– จัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

– เลขานุการ
– รับราชการ
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
– เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด
– พนักงานชวเลขและถอดข้อความ
– หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว
– นักบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน,
– ธุรกิจส่วนตัว
– นักงานธุรการ
– เสมียน
– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้ากิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอนฺฺBack to Top