สาขาวิชาเลขานุการ


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– จัดพิมพ์เอกสารในสํานักงานทุกรูปแบบ

– ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานสํานักงาน

– โต้ตอบจดหมายในสํานักงาน จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

– จัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

– เลขานุการ

– รับราชการ

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

– เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

– พนักงานชวเลขและถอดข้อความ

– หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว

– นักบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน,

 – ธุรกิจส่วนตัว

– นักงานธุรการ

– เสมียน

– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้ากิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน