สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


การเรียนการสอน

– ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– วางแผนดำเนินงานตามหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

– วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการเพื่อสร้างทีมนักขาย

– ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก

– ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคล

– วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการการจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก

– เลือกใช้และปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

แนวทางการประกอบอาชีพ

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

– ผู้จัดการฝ่ายผลิต

– ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

– ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้า

– ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

– พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม

– พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

– พนักงานฝ่ายออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก

– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ

– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต

– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์

– พนักงานฝ่ายบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า

– ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 9,000 – 12,000 บาท

  • ภาคเอกชน 12,000 – 15,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน