ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก


การเรียนการสอน

– ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– วางแผนดำเนินงานตามหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
– วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการเพื่อสร้างทีมนักขาย
– ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
– ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคล
– วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการการจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก
– เลือกใช้และปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

แนวทางการประกอบอาชีพ

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
– ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้า
– ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
– พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม
– พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
– พนักงานฝ่ายออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก
– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ
– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต
– พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์
– พนักงานฝ่ายบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า
– ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 9,000 – 12,000 บาท

  • ภาคเอกชน 12,000 – 15,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน