ภาควิชาวิจิตรศิลป์


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– วาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้
– ปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ มีทักษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์สื่อผสมรูปแบบไทยและสากล
– พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวัฒน์ อย่างมีความสุข
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ ให้ทันสมัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ช่างศิลป์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
– ศิลปินและนักออกแบบ
– อาชีพอิสระ เช่น ช่างเขียนลวดลาย ช่างผลิตของที่ระลึก ช่างปั้น ช่างเขียนภาพคนเหมือน – วิวทิวทัศน์ ช่างพิมพ์ ช่างสกรีน ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท
– ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน