สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– วาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้

– ปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ มีทักษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์สื่อผสมรูปแบบไทยและสากล

– พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวัฒน์ อย่างมีความสุข

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ ให้ทันสมัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ช่างศิลป์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

– ศิลปินและนักออกแบบ

– อาชีพอิสระ เช่น ช่างเขียนลวดลาย ช่างผลิตของที่ระลึก ช่างปั้น ช่างเขียนภาพคนเหมือน – วิวทิวทัศน์ ช่างพิมพ์ ช่างสกรีน ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน