ภาควิชาการโรงเเรม


[envira-gallery id=”9537″]

การเรียนการสอน
– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการโรงแรม
– ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการโรงแรม
– เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
– เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
– มีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการงานส่วนหน้า การทำห้องพักและบริเวณทั่วไป งานผ้าและดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัวโรงแรม เตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
– มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
– พัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ
– พนักงานต้อนรับ
– พนักงานบริการ
– พนักงานผสมเครื่องดื่ม
– พนักงานประกอบอาหาร (Chef)
– พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
– ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท
ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท
อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอนฺฺBack to Top