โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ (ปวส.)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะและให้โอวาท นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายในโครงการมีกิจกรรม รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวณิชนันทน์ วงค์ศรีอาจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัมหาสารคาม