ปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 63

       นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานการดำเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประธานในพิธี ภายในโครงการมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกิจกรรม นำเสนอผลงานวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมชมผลงานศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม