ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ครั้งที่ ๑/๖๔

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายปริญญา ณาณโภชน์ นายบัญชา โคตรแก้ว ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รับฟังการนำเสนอและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ด้านปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติในการรักษาวินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนชั้น ๑ อาคาร ๙