ข่าวสารนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 63

       นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานการดำเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประธานในพิธี ภายในโครงการมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกิจกรรม นำเสนอผลงานวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมชมผลงานศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ (ปวส.)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะและให้โอวาท นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายในโครงการมีกิจกรรม รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวณิชนันทน์ วงค์ศรีอาจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัมหาสารคาม

ประกาศค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศค่าลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา-2564

1 8 9 10