ภาควิชาธุรกิจดิจิทัล


การเรียนการสอน

– วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
– ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
– ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น
– ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
– สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
– ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ

– พนักงานภาครัฐ
– นักวิเคราะห์ระบบ
– โปรแกรมเมอร์
– พนักงานบริษัท
– เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
– เว็บมาสเตอร์
– โปรแกรมเมอร์
– กราฟิกดีไซน์
– นักธุรกิจดิจิทัล และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน