การเรียนการสอน

- วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
- เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
- ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
- ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
- สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ

- พนักงานภาครัฐ
- นักวิเคราะห์ระบบ
- โปรแกรมเมอร์
- พนักงานบริษัท
- เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
- เว็บมาสเตอร์
- โปรแกรมเมอร์
- กราฟิกดีไซน์
- นักธุรกิจดิจิทัล และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ฺฺBack to Top