ข่าวสารนักศึกษา

กิจกรรมมุทิตาคารวะ น้อมวันทาบูชาครู 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู 2565 ให้กับครูถวิล เดชบุรัมย์ คุณสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดอายุราชการ โดยรับการการแสดงความเคารพ และขอขมาครูอาจารย์ จากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา พร้อมกล่าวอำลาการปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://shorturl.asia/vpAgO

ตารางห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางห้องเรียน อาคาร 7 ตารางห้องเรียน อาคาร 9 ตารางห้องเรียน ตึกวิทยบริการ ตารางห้องเรียน ภาควิชาการโรงแรม ตารางห้องเรียน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ตารางห้องเรียน อาคาร 1 ตารางห้องเรียน อาคาร 4 ตารางห้องเรียน อาคาร 6

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1

1. ภาควิชาการบัญชี 2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. ภาควิชาการตลาด 4. ภาควิชาการจัดการสำนักงาน 5. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ 6. ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก 7. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 8. ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 10. ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 11. ภาควิชาการจัดการผู้สูงอายุ 12. ภาควิชาการโรงแรม 13. ภาควิชาการท่องเที่ยว 14. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 15. ภาควิชาออกแบบ 16. ภาควิชาถ่ายภาพ 17. ภาควิชาอาหารและโภชณาการ

1 3 4 5 6 7 10