ข่าวสารนักศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ จำนวน ๒๔๐ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๔๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕๐ คน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการณ์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น นักศึกษาเรียนดี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก้ผู้สำเร็จการศึกษา โดยให้พึงระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ความภาคภูมิใจของบิดามารดาที่ได้เห็นบุตรหลานประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นวันที่ทำให้บิดามารดาได้ชื่อชม ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดามาร โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีและแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”   สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ https://std2018.vec.go.th/web/

กลั่นกรองผลการเรียนและพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน และพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ปีการศึกษา๒/๒๕๖๓ โดยครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนตามตาราง ต้องประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน พร้อมนำส่งผลการเรียนที่งานวัดผลและประเมินผลเพื่อประกาศผลการเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษาเนื่อในโอกาสที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมนำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน ๓๓๐ คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน ๕๐๘ คน เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ให้เกิดประสบการณ์ด้านวิชาชีพและเป็นการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

1 7 8 9 10