วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คารวะขอพรผู้บริหาร ฉ.๓

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนางอรอนงค์ ชมก้อน นางปิยฉัตร พลเสน นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์ เข้าคารวะขอพรจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นาย ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นายดำรงค์ เดชสุริยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และครู ณ ตึกอำนวยการสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓