๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การสรรหาและเลือกสรร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีการสอบข้อเขียน,สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่งานสอนในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม