ประกาศ การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศ จากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถเข้าไปทำการยื่นแบบคำกู้ยืมเงินในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 9  กรกฎาคม 2564

          หมายเหตุ : ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1                           ปีการศึกษา 2564

  1. รายใหม่,รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา https://youtu.be/fIue7Noed-c

  2. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกระดับสามารถเข้าระบบยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 9 กรกฎาคม ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)