๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สอบคัดเลือกพนักงานราชการ (ครู)

            นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครู พร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการคุมสอบและผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc