๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุม Online การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และครูผู้สอน ผ่านระบบ Google Meet เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc