พิจารณคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสาวเบญจพร หลวงเทพ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ฐานะยากจน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีให้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc