ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน (COVID – 19)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และครูผู้สอน ผ่านระบบ Google Meet เพื่อให้การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม