ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการธรรมะนำใจ จิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงสถานที่สำคัญทางศาสนาใกล้กับวิทยาลัย องค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรมวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัด ณ วัดป่าโนนสะอาด อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc