รายงานผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2

                      นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ นายบัญชาโคตรแก้ว ดร.สุวิทย์ สวัสดี นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรายงานผลการจัดศึกษา พร้อมรับมอบนโยบายจาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม