โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครู

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบผู้เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ(ผ่านระบบ google meet) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ทักษะในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้เรียน สามารถต่อยอดจัดทำผลงานของครูตาม ว.17 และ ว.9/ว.PA โดยมี ผอ.ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผอ.เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 10 ,17 และ 24 กันยายน 2564 (เวลา 9.30-12.00 น.) ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม