MVC Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วอศ.มหาสารคาม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม MVC Fix it center ๒๐๒๑ ภายใต้โครงการ “บูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ( Fix it – จิตอาสา)” โดยมีนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการสร้างอาชีพจำนวน ๓ อาชีพ ได้แก่ นูกัตนม, อาหารเพื่อสุขภาพ และ นมสดสตรอเบอร์รี่ พร้อมการต่อยอดบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๕ คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc