กรอกข้อมูลการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ขออนุญาตเรียนแจ้งคุณครูที่ปรึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2563
งานแนะแนวฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่ง QR Code ให้กับนร.นศ. เพื่อกรอกข้อมูลการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพื่องานแนะแนวฯ จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ ทั้งนี้ขอท่านได้กำกับติดตามนร.นศ. เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ต.ค. 2564 นี้ค่ะ