กิจกรรมอบรมโครงการหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินกิจกรรมอบรมโครงการหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีนายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการ ต่อนางพิชชาภัสร์ ธีรศาตรานนท์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการประกอบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค.#PRmvc