เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการฯ นำนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค.#PRmvc