๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ | พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดย นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc