การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีรับตรง (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)