๗ มกราคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพนาแก

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก โดยมีดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานฯ เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผิตภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc