แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔)


แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ สายงาน จำนวน ๓๗ แบบ ดังนี้

๑. สายงานการสอน (ทุกสังกัด)

     ๑) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

          ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง (ครูผู้ช่วย).pdf

     ๒) ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

          ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง (ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ).pdf

    ๓) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

          ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง (ครูชำนาญการ).pdf

    ๔) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

          ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง (ครูชำนาญการพิเศษ)pdf

 

ฺฺBack to Top