การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ติดตามและพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการงานภายในวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความร่วมมือจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เวียงวิเศษ และ นายกัณตภณ นามตะคุ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
.
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธุ์ วอศ.มหาสารคาม
ฺฺBack to Top