ตารางสอน ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. ภาควิชาสามัญสัมพันธ์

2. ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ

3. ภาควิชาการบัญชี

4. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.ตารางสอน ครูผู้สอน ภาควิชาการตลาด

6. ภาควิชาการจัดการสำนักงาน

7. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์

8. ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

9.ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

10. ภาควิชาอาหารและโภชนาการ

11. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

12. ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

13. ภาควิชาการโรงแรม

14. ภาควิชาการท่องเที่ยว

15. ภาควิชาวิจิตรศิลป์

16. ภาควิชาการออกแบบ

17. ภาควิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์

18.ตารางสอน ครูผู้สอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ฺฺBack to Top