พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีอัญเชิญเทพเจ้า พิธีสรงน้ำพระวิษณุกรรม พิธีถวายเครื่องเซ่นบวงสรวง พิธีส่งเสด็จ พิธีครอบช่าง เบิกเครื่องมืออุปกรณ์การสอน และพิธีเจิมรับศิษย์ใหม่ เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามดำเนินโครงการ “อาชีวะ น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ” โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงประเพณีปฏิบัติอันดีงามในการแสดงความเคารพต่อครูผู้สอน การขอมอบตัวเป็นศิษย์ และแสดงออกถึงความนอบน้อมกตัญญูต่อครูผู้สอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc