โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ภายใต้ “โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยได้รับความร่วมมมือจากทีมออกหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลจุรีเวช จังหวัดร้อยเอ็ด จัดให้มีการตรวจความดันโลหิต วัดสายตา ตรวจโรคทั่วไป ไวรัสตับอักเสบบี และสารเสพติด เพื่อป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ให้นักเรียนนักศึกษาทราบถึงผลการตรวจสุขภาพของตนเองและรู้จักวิธีป้องกันรักษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc