มหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ ๒

คณะครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ประเภททักษะ การขายสินค้าและบริการลูกค้ากับธุรกิจอย่างมืออาชีพ ในโครงการมหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมทักษะและยกระดับศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ด้านบริหารธุรกิจในเชิงนวัตกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยมีนางสาวกฤษณา หอมเชย นายสุระศักดิ์ วันริโก เป็นครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc