การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาแฟชันและสิ่งทอ และภาควิชาการโรงแรม นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูพวงแก้ว กำธรเจริญ ครูสุดสงวน สุนาราช ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/6fqjc

ฺฺBack to Top