พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติผลการเรียน 1/2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบคะแนน กลั่นกรองผลการเรียนและพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1 โดยครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนตามตารางทุกท่าน ต้องประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน นำส่งที่งานวัดผลและประเมินผลประกาศผลการเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/NkQCx

ฺฺBack to Top