จัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี ดร.ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชา เพื่อชี้แจงและให้แนวทางการจัดตารางเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/ArxIv

ฺฺBack to Top