การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูพิเศษ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของของพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Ij0N7

ฺฺBack to Top