การนิเทศติดตามประเมินผลของผู้ปฏิบัติราชการฝ่ายสนับสนุน

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี ดร.ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ การนิเทศติดตามประเมินผลของผู้ปฏิบัติราชการฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/XbuRh

ฺฺBack to Top