โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพ โดยมีดร.สุวิทย์ สวัสดี รองประธานกรรมการบริหารองค์การฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพและการจัดทำเอกสารตามระเบียบ อวท. และนางสาวสุภาวดี เกษมณีกรีฑาพล นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและโครงการตามแนวทางและโครงการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 82 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพ

ฺฺBack to Top