โครงการคู่ขนานและต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับครูผู้สอนในภาควิชาธุรกิจค้าปลีก พร้อมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติชัย เจริญชัย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือจัดทำหลักสูตรร่วมกันโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในหลักสูตร “Mahasarakham Modern Trade Model” ระหว่างภาควิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc
ภาพกิจกิจกรรมเพิ่มเติม : โครงการคู่ขนานและต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา