งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นายสมัย สีลาดเลา

หัวหน้างาน

นางดารุณี ธรรมประวัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายมงคล แสงอรุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลในระดับปริญญาตรี
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในภาควิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในระดับปริญญาตรี
  3. วางแผนและดําเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
  4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในระดับปริญญาตรี ให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
  5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี
  6. ติดตามและแนะนําเกี่ยวกับการทําโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
  7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลในระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามใบงาน
  8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสํานักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
  9. ปกครองดูแลบุคลากรในในระดับปริญญาตรี ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในระดับปริญญาตรี
  10. ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
ฺฺBack to Top