วอศ.มค ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๖๓

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษาเป็นการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่แสดงภาพลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ในความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะชีวิต เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อพัฒนาสังคมและการเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพในอนาคต ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม