รับโล่รางวัลพระราชทาน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครูอาคม ยะหัตตะ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นำ นายอรุณ จามุน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานโล่รางวัล และนายธรรมรงค์ เสวะนา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม ในราชกาลที่ ๑๐ จากนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานพิธี งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี