อบรมหลักสูตร M-Learning รุ่นที่ 18

อบรมหลักสูตร M-Learning รุ่นที่ 18
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย m-learning (mobile learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ว.21 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการทางวิชาการเพื่อการศึกษา อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม