Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๒๑ @ MVC

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๒๑ @ MVC) ต่อประธานในพิธี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา กิจกรรมCover Dance กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ การขับร้องเพลงประสานเสียง การแสดงโชว์แต่งหน้าเค้ก และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผู้เรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม