๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เยี่ยมโรงงาน ผลิตภัณฑ์นมโคโคกก่อ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ และเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตในส่วนโรงงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตของชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม