โครงการพัฒนาครูภาควิชาการบัญชี “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาครูภาควิชาการบัญชี “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนขีดความรู้ ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาควิชาการบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการปริญญาตรีบัญชี อาคาร ๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม